OM apoteksväsendet...

Apoteksrörelse kan man i Finland idka endast med tillstånd av myndighet. Sedan gammalt har det varit fråga om ett kungligt eller kejserligt privilegium. För närvarande beviljar läkemedels verket apoteksrättighet.

Hovapoteket Lejonet i Stockholm omnämns som det första apoteket, vilket i Sverige-Finland erhållit apoteksrättighet. Årtalet är 1575.

I Apoteksförordningen av år 1688 stadgas, att ingen fick handha apotek utan att dessförinnan ha avlagt vederbörligt examen inför Collegium medicum samt därtill erhållit av konungen "vocation och beställning".

Särskilt betonades, att det beviljade privilegiet gällde för namngiven person på fastställd ort.

Apoteksväsendet åren 1683-1808 rörande lagar och förordningar berörde även Finland och blev ikraft i fortsättningen .

Den 2 juni 1689 och den 6 juni samma år var privilegierna givna för det två första apoteken i Finland i respektive Åbo och Viborg. I Nyenskans (=fi.Nevanlinna), som erhållit stapelstadsrättigheter 1642, nämns även ett apotek, vilket verkade till år 1703, då staden blev intagen av ryssarna och förstörd.

Alla,under åren 1689-1837 i landet grundade apotek var stamapotek, d.v.s. de kunde av ägaren föryttras åt person som innehade nödig kompetens och sålunda kunde erhålla nådigt privilegium. Enligt apotekslagen av år 1928 indrogs stamapoteksrätten att upphöra 1.1.1969.

  

Apoteket Kronan i Lovisa

Krigen i förfluten tid har haft en stor och avgörande inverkan på apotekens existens både i allmänhet och i synnerhet för grundandet av apoteket i Lovisa. Därför är det skäl att erinra sig särskilt stora ofreden, som slutade med freden i Nystad 1721 och hattarnas krig med freden i Åbo 1743.

Uppkomsten av apoteket i Lovisa är en säregen historia som ännu inte är fullt utredd. Tidigare har man förlagt Lovisa apotekes tillkomst till Borgå, sedan till Fredrikshamn och senaste år utkom två böcker, skrivna av Nokela och Peldàn som gör, att rötterna kan tänkas sträcka sig ytterligare österut. Den ena boken talar om värdeföremål i våra apotek och den andra om tvenne dosor.

Man kommer då på en linje med städerna Nyenskans- Viborg-Fredrikshamn-Borgå-Lovisa. dvs att apoteken i dessa städer på ett eller annat sätt haft någonting gemensamt, om också detta ibland hänger på en mycket tunn tråd och kan betecknas som legendariskt. Med säkerhet vet man i alla händelser, att då ryssarna år 1703 intog Nyenskans vid Nevafloden, flydde apotekaren Conrad Hasselbeck-Brandes till Viborg och grundade där ett nytt apotek med namnet "Apoteket Skansen", utan att därtill anhålla om rättighet. Apotekare Thomas Alphusius, som 1689 fått apoteksprivilegier för wiborgs apotek, besvärade sig hänvisande till sin ensamrätt.

Collegium medicum medgav att Alphisius hade rätt, men collegiet måste beakta, att även konungens och rikets fiende hade kört bort Hasselbeck-Brandes från sin hemstad, varför man inte skred till större åtgärder, än att man vänligen uppmanade H-B att flytta antingen till Borgå eller Helsingfors, därest man garanterade honom apoteksprivilegier. Hasselbeck-Brandes förblev dock i Viborg. Medan apotekarna sålunda stredo om sin rätt närmade sig stora ofredens orosmoln. År 1710 tog ryssarna såväl Kexholm som Viborg.

Sedan vet man, att på 1720-talet verkade i Viborg ett apotek. Det samma ägdes av apotekaren Bernhard Cristian Paris, som var gift med Hasselbeck-Brandes dotter Enligt vissa källor skulle Paris ha grundat ett läkemedelsförråd i Fredrikshamn, vilket sålunda skulle ha utgjort grunden till apoteket därstädes. Den 29 april 1732 erhöll apotekaren Henning Rothfeldt privilegier för apoteket i Fredrikshamn.

Som en direkt följd av freden i Åbo 1743, då landets gräns mot öster drogs längs kymmene älvs västligaste gren, grundades 15km väster om gränsen staden Degerby år 1745, vilken genast erhöll Fredrikshamns stapelstadsrättigheter.

Man upgjorde i snabb ordning planritningar för Degerby vid vikens botten och sjöfästningen Svartholm vid vikens början. Den första i Lovisa stads historia nämnda planritning för Degerby är dateraD 1746 och den första, med namnet Lovisa är daterad 1753. Konung Adolf Fredrik hade nämligen vid sitt år 1753 gjorda besök till Degerby givit staden denya namnet "Lovisa"efter sin gemål drotning Lovisa Ulrika.

Apotekaren Rohtfelddog år 1740. Han var gift med Helena Parmente som ifortsättningen kommer att spela en stor roll i apotekssammanhanget.

Hon gifte om sig med sin provisor Johan Ludovic Elfenbein, som nu blev ägare till apoteket i Fredrikshamn , men som i sin tur måste lämna stad och egendom sedan befälhavaren Levenhaupt givit order om arméns reträtt den 28 juni 1742, och att staden skulle brännas och befästningarna sprängas.

Elfenbein dog på vägen till Stockholm, och änkan Helena fick den 17 oktober 1745 rätt till apotek i Borgå, dock endast för tio år. Hon gifte sig för tredje gången med provisorn Johan David Schön, till vilken privilegierna transporterades.

Schön hade tidigare tjänstgjort vid apoteket "Cronan" i Stockholm och gav detta namn åt sitt nyinrättade apotek i Borgå. Schön dog dock 1750 och apoteket inköptes av apotekaren Gustaf Åberg, vars privilegiebrev är daterat den 24 sept 1750.

Åberg torde ha varit i tron, att han fått apoteksrättighet till Borgå. Han anskaffade i staden gård och tomt samt inrättade där ett stort och tidsenligt apotek. En chock torde han ha fått, då man år 1752 upptog frågan om apotekets förflyttning till Lovisa och gav förnyad, fullständig order härom 1753. Landshövdingen Henric Wrede för Kymmengårds län framstår här som den drivande kraften enligt Gabriel Nikander. Stapelstadsrättigheterna överfördes från Fredriksham till Lovisa och där påbörjade stora fästnings-och andra byggen torde utgjort grunden för landshövdingens tillskyndan i saken.

Plock på vägen

Nikander skriver om händelserna i Borgå:"Såsom en omtänksam man trolovade Gustaf Åberg sig med änkan till handelsman Johan Pardanus madame Sophia Tesche, väl vetande att allehanda förmåner tillföll den, som försörjde ett borgarehus. Änkan var dessutom förmögen, varför äktenskapshandeln tedde sig förmånlig också ur denna synpunkt.

Madame Tesche erhöll emellertid en ny beundrare, auditören Brandeberg, och åtrade sitt avtal med Åberg, som inte försummade att instämma henne till rådstuvurätten. Beskyllningen gick ut på att hon ej velat fullfölja det äktenskap, som hon honom Åberg genom laga trolovning till sagt utan att där till kunnat ge någon skälig orsak. Änkan hade till sitt ombud valt auditören Brandeberg, och han gjorde naturligtvis sitt bästa. Han lät förmärka det hon för sin del sig ej till någon förlikning härom med herr Apotekaren begiva vill, utan skall åstunda att saken henne och honom emellan må avhjälpas med laga dom.

Slutet blev skillnad i trolovningen och båda kontrahenternas giftermål på annat håll; madame Tesche gifte sigmed Brandeberg och Åberg med handelsmandsdottern Anna Rahling.’ Till saken hör dessutom, att Åberg hade befullmäktigat auditören Brandeberg att föra också sin talan i domstolen utan att veta om det nya spirande kärleksförhållandet mellan Sophia och Brandeberg i det lilla Borgå.

Här kan vi med visst fog fråga oss, om det inte slutligen var fru Anna Åberg född Rahling som var den myndighet, som åstadkom apotekets i Borgå förflyttning till Lovisa!

Första apotekstecknet i Finland

I svenska och Finska Medicinalverkets historia 1663- 1812 III delen, Helsingfors 1893 säger författaren Hjelt : -"må nämnas att Gustaf Åberg , som 1754 nödgats överflytta till Lovisa, anlade därstädes apoteket "Kronan", veterligen det enda finska apotek, som ägt eget tecken. Först 1799 afstod han detsamma till sin son Anders Frederik Åberg.

Första bensinstation

Enligt annons i Lovisa turisten från1910 framgår att apoteket iLovisa även en gång itiden fungerat som stadens första bensinservicestation för bilar. Man rekommenderar motor &automobilbensin, allt till billigaste priser.Vid partiköp extra priser.

Tillbaka till framsidan

Följande sida